Get Adobe Flash player

Link แนะนำFacebook

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

000348055
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
87
127
1900
343988
7179
11792
348055

Your IP: 3.236.143.154
Server Time: 2024-06-22 17:10:22

ศิลปศาสตร์ มวล. จับมือ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ลงนาม MOA ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสันติธรรมมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ รองคณบดีฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รองคณบดีฯ, อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, อาจารย์ ดร.ศิริคุณ พันธ์รังษี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทางการศึกษา เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร การร่วมพัฒนางานวิจัย และการพัฒนาแผนการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนในอนาคต

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติธรรมมูลนิธิ ได้แก่ อาจารย์นพรัตน์ สุมาลี ผู้อำนวยการ, อาจารย์สุนีย์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, อาจารย์ชากิรีน สุมาลี ผู้จัดการ, อาจารย์สุชาดา อะอิต หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ และอาจารย์วิลาวัลย์ เจะมุสา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เห็นว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพราะการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จะส่งผลให้การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

อนึ่ง โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การนำของคณะผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพทางวิชาการ จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งบันทึกดังกล่าวยังสอดคล้องกับเป้าหมายอัตลักษณ์บัณฑิตของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ที่ว่า “เก่งศาสตร์ภาษา หลากวิชารู้รอบ มุ่งกอปรกิจสู่สังคม” อีกด้วย

VDO